Gods boodschap

De Bijbel, Gods boek, geeft u die boodschap door.
De cursief afgedrukte gedeelten hieronder zijn citaten uit de Bijbel.
Die boodschap voor u is de belangrijkste boodschap van alle tijden: de kloof tussen God en mens is door de mens tot stand gebracht en zou voor de mens (voor u en mij) een onoverkomelijk probleem vormen, als God zelf niet het initiatief had genomen tot de enig mogelijke oplossing: God offerde zijn enige Zoon op om in uw en mijn plaats de straf voor onze zonden te dragen. Een Godsgeschenk voor de hele mensheid, en iedere individuele mens mag dat geschenk aannemen.

God stuurde zijn enige Zoon Jezus Christus naar deze wereld, zo'n 2000 jaar geleden. In het bijbelboek Mattheus, hoofdstuk 17, vers 5, spreekt God over Hem: "Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb; hoort naar Hem".

Een van de andere leerlingen van Jezus Christus, Johannes, schrijft in hoofdstuk 3 van zijn verslag over het leven van Jezus (vers 16): "Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat iedereen, die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem behouden wordt. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God".

Jezus Christus spreekt in hoofdstuk 5 van hetzelfde bijbelboek (vers 24): "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven".

In hoofdstuk 14 wijst Hij de enige weg naar dat eeuwige leven (vers 6): "Ik ben de weg, de waarheid en het leven; niemand komt tot God, de Vader, dan door Mij".

Die Weg overbrugt de kloof tussen God en mens. En het initiatief daartoe ging van God uit, schreven we hierboven al. Op vele plaatsen in de Bijbel wordt ons dat bevestigd, onder andere in de eerste brief van Johannes, hoofdstuk 4, vers 9 en 10: "Hierin is de liefde Gods tegenover ons geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden".

Die liefdeweg van God kent geen slagbomen of stoplichten. Zo'n uitnodiging met eeuwigheidswaarde wijst u toch niet af? God wil graag dat u ingaat op Zijn aanbod. Dit kunt u doen door het volgende gebed:

"Mijn Heer en mijn God,
Ik heb op mijn eigen manier geleefd.
Ik heb vele verkeerde dingen gedaan.
Ik bekeer mij van al mijn zonden.
Vergeef mij alstublieft.
Ik geloof nu dat U mijn Redder bent.
Dank U wel dat U in mijn plaats gestorven bent.
Ik vraag U nu om Uw geschenk van eeuwig leven.
Ik geef U mijn leven en wil graag dat U mijn Heer bent.
Help mij om voor U te leven door de kracht van de Heilige Geest.
Dit alles bid ik U in Jezus' naam."Ontwikkeling: GSquare • Ontwerp: Website met CMS