Wat is bekering?

Letterlijk betekent bekeren = jezelf omkeren.

Als je onderweg bent heb je een doel voor ogen; anders is het gaan nutteloos. Er is een Chinees spreekwoord dat zegt: 'Als je niet weet waar je naar toe wil, dan is iedere straat goed.' Zonder doel zwerf je maar en beetje rond.

Zo is het ook met het leven van iedere persoon; dus ook van jou. Wat is je doel? Zwerf je ook maar een beetje rond en probeer je op een aangename manier de tijd te vullen? Vaak denken we dan beperkt in de tijd en denken aan rijkdom, geluk, gezondheid, e.d. Maar dat zijn allemaal doelstellingen die hooguit tijdens dit leven hier op aarde gelden en ophouden bij de dood. 

Misschien denk je wel dat dan ook alles voor je ophoudt, maar dat is niet waar. De mens heeft een eeuwige ziel en in de Bijbel staat: 'Eenmaal moet de mens sterven en daarna is er het oordeel' (Hebreeën hoofdstuk 9 vers 27). Het leven houdt dus niet op na het leven hier op aarde. Dan is het toch erg belangrijk om jezelf af te vragen wat dat andere leven inhoudt en of je huidige leven daar enige invloed op heeft. Net zoals je in je jeugd naar school gaat en erbij nadenkt dat die tijd heel belangrijk is voor de tijd daarna wanneer je ergens zal werken en je een goede positie kan verkrijgen; zo is het ook dat je huidige leven enorm veel invloed heeft op je toekomstige leven na de tijd hier op aarde. Net zoals men kan denken dat een zaadje, dat in de grond wordt gestopt, sterft en het einde is; zo zijn ook de mensen die denken dat het bij de dood ophoudt. Het is echter anders; het leven gaat door. 

Wanneer je in een vreemde stad bent, moet je een doel hebben waar je naar toe gaat. Vervolgens kan het voorkomen, dat als je geen goed stratenplan hebt, je iemand de weg vraagt. Allereerst moet dat dan iemand zijn die de weg kent en je dus kan en wil helpen. Vervolgens zal je dan moeten omkeren, wanneer je hoort dat je helemaal verkeerd hebt gelopen. Je moet misschien wel weer helemaal terug naar je uitgangspunt.
Zo is het ook bij de bekering. Iedere mens kiest van nature een weg die van God weggaat en dwaalt dan steeds meer zonder doel; terwijl God met iedere mens een plan heeft en een relatie met die persoon wil hebben. Je leeft misschien tot nu toe je eigen leven, totdat je iemand tegen komt, die je duidelijk maakt wat het hogere doel van je leven is en jou de weg kan wijzen. Dat kan deze site zijn of een persoon zijn die je iets over God en de Heer Jezus verteld of je gaat luisteren naar je eigen geweten, die je aangeeft dat je helemaal verkeerd zit. Je moet je dus omkeren en anders gaan leven dat je tot nu toe hebt gedaan. Het stratenplan dat je daarbij helpt is de Bijbel.
Bekeren betekent dus een ander leven gaan leiden en tot het doel komen dat God met je heeft.

God houdt van je en heeft je geschapen met een bepaald doel en wil een eeuwige relatie met jou.

Wie is God?
God is eeuwig: Hij is er altijd geweest en zal er altijd zijn. Hij weet alles en is overal aanwezig. God is een Geest en daarom kun je Hem niet met je ogen zien. God is de schepper van de hemel en de aarde en Hij heeft de mens geschapen om daar een relatie mee te hebben.
Het leven met Hem geeft zin aan je leven. Hij houdt van je en wil graag als Vader voor je zorgen. 

Die relatie tussen de mens en God is echter verstoord doordat de mens zijn eigen weg is gegaan en zich niet om God bekommerde. 

Gods Woord zegt dat alle mensen zijn afgeweken (van de weg met God). Er staat: 'Er is niemand die verstandig is; niemand die zich tot God wendt. Iedereen gaat zijn eigen gang; ze zijn allemaal even slecht. Er is geen mens die iets goeds doet' (Brief aan de Romeinen Hoofdstuk 3 vers 11 en 12) God had een plan / doel met iedere mens; alles wat niet in overeenstemming met dat doel is, is zonde. In het taalgebruik zeggen we nog wel eens dat iets zonde is als we bijv. een fles met inhoud laten vallen en alles verloren is. We kunnen zeggen dat fles en inhoud niet beantwoordde aan het doel waarvoor we hem hadden gekocht en zeggen dan vaak 'dat is zonde'. Door de zonde is het contact met God verbroken; we leven dan ook helemaal niet zoals God dat wenste. We missen elk contact met God en zijn 'dood' voor God; net zoals een telefoonlijn dood is als je geen verbinding meer krijgt. Het betekent dat we voor eeuwig gescheiden zijn van God en dat na de dood God ons zal moeten oordelen op grond van onze werken (= zonden). Gods toorn rust op iedere mens. (evangelie van Johannes hoofdstuk 3 vers 18 en 36) De vraag is dan van groot belang: 'Hoe er iets aan de situatie kan worden veranderd en de relatie met God kan worden hersteld?'

Gods oplossing op het probleem van de zonde is Jezus Christus.

Gods oplossing van de zonde kan je o.a. lezen in het evangelie van Johannes H.3 vers 16. Daar staat: 'Want God had de wereld (dus ook jou) zo lief, dat Hij Zijn enige zoon gegeven heeft, opdat iedereen (dus ook jij) die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.'

Gods oplossing was dat Hij iemand naar de aarde stuurde (Zijn zoon), die de straf van de zonde zou ondergaan en de schuld van ieder die gelooft zou betalen.

Hij kon betalen omdat Hij zelf zonder zonde was. God had al eeuwen daarvoor in het oude testament (1e gedeelte van de Bijbel) aangegeven, dat Hij in een oplossing zou voorzien en dat de straf die ons de vrede zou geven onderging Hij. (Genesis 3 : 14 en 15; 22 vers 8; Jesaja 53: vers 2 - 11) Het is Jezus die de Zoon van God is; ja eigenlijk God en mens in één persoon is.

Jezus Christus stierf voor ons aan het kruis en onderging daar onze straf, zodat als je dat gelooft de relatie met God wordt hersteld. 'Ook Christus heeft eens voor al geleden voor de zonden; de onschuldige heeft geleden voor de schuldigen om u bij God te brengen' (1e brief van Petrus H. 3 vers 18).

Na de kruisiging werd Hij begraven en op de derde dag stond Hij op. Heel veel mensen zijn er getuigen van geweest dat Hij weer leefde. Doordat Hij zelfs de dood heeft overwonnen kan God aan mensen het eeuwige leven geven. Nu kan het zijn dat je op een andere manier probeert toch God te bereiken, maar in de Bijbel staat duidelijk dat Jezus de enige weg is. Hij zegt: 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij' (ev. van Johannes H. 14 vers 6). Hoe kunnen we de relatie herstellen? Van Gods kant is alles gedaan wat nodig is; het komt nu op jouw persoonlijke keuze aan; want God dwingt niemand.

Deze keuze bestaat uit enige stappen:

Oprecht erkennen met je hele hart dat je zelf een zondaar bent en bijna of nooit rekening gehouden hebt met God.
Erkennen dat vanuit je zelf nooit een relatie met God kan verkrijgen en dat je iemand anders nodig hebt die jouw straf wilde ondergaan; waardoor alles wat er tussen jouw en God stond wordt weggedaan.
Met je gehele hart geloven en vertrouwen dat Jezus Christus voor jouw de straf heeft ondergaan op het kruis van Golgotha.
In je leven Jezus toelaten dat Hij je gaat leiden en Hem gehoorzamen.
Erkennen dat jezelf niets voor die verlossing hebt gedaan of kunnen doen. Het is alleen genade van God.

'een mens wordt niet van schuld vrijgesproken door zich te houden aan wetten; maar door te geloven in Christus Jezus'. (brief aan Galaten H. 2 vers 16). 'De redding die het geloof u bracht hebt u te danken aan Zijn genade; niet aan uzelf. Het is een geschenk van God en niet het gevolg van uw prestaties.' (Brief aan Efeze H. 2 vers 9) 

Genade betekent: gave, cadeau. Daar hoef je niet voor te betalen, dat kan zelfs niet. Dan zou het geen gave meer zijn. Gods gave aan ons is: een relatie met Hem en een nieuw leven, d.w.z. een eeuwig leven met Hem; want 'de genade die God schenkt is het eeuwige leven'.

Dit kan alleen door het geloof. Geloof betekend vertrouwen. Het is niet: (bijbel)kennis, je best doen of het horen bij een kerkgenootschap. Wie vertrouwen we voor onze verlossing van de zonde en de straf? Onszelf? Ons goede leven? Dat helpt niets. 'Geloof in de Heer Jezus en je zult gered worden' (Handelingen H. 16 vers 31).

De keuze die je maakt heeft grote gevolgen in je leven.

Er zijn maar 2 keuzen:
je gelooft het en aanvaardt Gods oplossing
je doet die keuze niet

Uitstellen van een keuze is hetzelfde als niet kiezen voor Gods oplossing.
'Wie in Hem geloofd, wordt niet veroordeeld; wie niet geloofd is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in Gods enige Zoon.' (evangelie van Johannes H. 3 vers 18)
 
De gevolgen van jouw keuze zijn dan ook groot:
Namelijk of een nieuwe relatie met God als Zijn kind hebben; eeuwig leven bezitten en niet door God veroordeeld worden
of van God verwijderd leven en in de toekomst Gods oordeel, dat eeuwig duurt, krijgen
 
God wil graag dat je kiest voor Zijn oplossing. Hij wil graag je Vader zijn en je leiden in dit leven. 'God wil dat alle mensen gered worden en de waarheid leren kennen' (1e brief aan Timotheus H. 2 vers 4). De waarheid is zowel het besef over je positie t.o.v. God als Gods oplossing. Als je Gods oplossing kiest betekent het wel dat Hij Heer wordt over jouw leven en het dus voor het zeggen heeft; je levert je eigen IK in. Paulus zegt het zo: 'Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij' (Brief aan Galaten H.2 vers 20).

Twee wegen
Jezus sprak over twee wegen die we kunnen gaan. 'Want de poort en de weg, die naar de ondergang leidt is ruim en breed en velen gaan die eg. Maar de poort en de weg die naar het leven leiden zijn nauw en smal'. (evangelie van Mattheus H. 7 vers 13 en 14). Ieder mens bevindt zich op één van deze beide wegen.

Wanneer je de keuze voor Gods oplossing doet dan kan je dat aan God vertellen door te bidden.

Bidden is: spreken met God. God kent uw hart. Hij hecht niet in de eerste plaats waarde aan uw woorden, maar wel aan wat er in u omgaat, wat er echt in je hart is.

U zou bijvoorbeeld zó kunnen bidden:
Hemelse Vader, ik erken, dat ik mijn eigen weg ben gegaan, en dat ik tegen U gezondigd heb. Ik dank U, dat Uw Zoon Jezus Christus de straf voor de zonde in mijn plaats heeft gedragen en dat ik mag weten een kind van u te zijn. Here Jezus, ik dank u, dat U de straf voor mijn zonden gedragen hebt. Vergeef alstublieft mijn zonden en kom nu in mijn hart en leven. Reinig mij met uw kostbaar bloed; ik aanvaard U als mijn Redder, als mijn Verlosser en Heer van mijn leven. Verander mij zo als U mij wilt hebben. Dank U wel dat u naar mijn gebed wilde horen en mij een kind van God wilde maken. In Jezus naam, Amen.

Als u dit gebed van overgave aan God hebt gebeden, dan hebt u het belangrijkste gedaan wat een mens ooit kan doen. Jezus zegt hierover: 'Wie gelooft, heeft eeuwig leven'

Als u dat niet kunt, of als u er nog niet zeker van bent, denkt u dan nog eens zorgvuldig na over bovenstaande punten. U bent tegenover God verantwoordelijk. Hij verwacht van u een reactie op Zijn aanbod.

Wat nu na een keuze voor God en Jezus?
De beslissing Jezus Christus te aanvaarden als uw Verlosser en Hem te gaan volgen als uw Heer, is zo belangrijk, dat Jezus zelf dit eens vergeleek met een geboorte, een heel nieuw begin.

Wanneer wij Jezus Christus hebben aanvaard worden wij kinderen van God en zullen wij dan ook geestelijk moeten groeien. Die groei kunnen we krijgen door:

Elke dag te bidden tot God. In de Bijbel moedigt God ons telkens weer aan vrijmoedig met Hem te praten. We mogen God in onze eigen woorden vertellen wat ons bezighoudt, wat onze verlangens zijn en onze problemen.
Iedere dag in de Bijbel te lezen. De Bijbel (Gods Woord) wordt wel eens het geestelijk voedsel voor de christenen genoemd. Het is erg belangrijk dat u dagelijks de Bijbel gaat lezen en bestuderen. Begin bijvoorbeeld met het evangelie zoals dat geschreven is door Johannes.
Verwijder alles uit je huis dat niet in overeenstemming is met God. Dat kunnen boeken, CD's, platen of beelden zijn.
Zoek contact met andere christenen. Ga naar een kerk of geloofsgemeenschap waar Jezus Christus centraal staat en alleen Zijn Woord wordt verkondigd. Neem ook deel aan een bijbelgespreksgroep in uw omgeving.
Getuig van de Heer Jezus in woord en daad. Het is voor andere mensen belangrijk de blijde boodschap van het evangelie van Jezus Christus te horen, maar nog meer om dat te kunnen zien in je leven.
Vertrouw niet op uw gevoel. Wij moeten niet afgaan op onze gevoelens of emoties. Die kunnen veranderlijk en onbetrouwbaar zijn. We moeten ons vertrouwen stellen op God die altijd dezelfde blijft en op de beloften van Zijn Woord.
 
Wanneer we zo leven, zullen we zeker groeien in ons geloof. Dat wil overigens niet zeggen, dat we nooit meer zullen zondigen. 
Wat moeten we doen wanneer dit wel weer gebeurt? Dan moeten we die fouten erkennen / belijden; God zal ze dan ook vergeven. Daarnaast als je eenmaal een kind van God bent, blijf je dat ook al zal je wel eens struikelen.

'Als we onze zonden bekennen, dan is God zo trouw en rechtvaardig, dat Hij onze zonden vergeeft en ons rein maakt van alles wat we verkeerd hebben gedaan' (1e brief van Johannes H. 1 vers 9).

Zonde breekt af en verstoort onze geestelijke groei. We moeten zo snel mogelijk afstand nemen van de zonde die in ons leven binnenkomt, door die in het gebed aan God te belijden. Zo kunnen we Gods liefde en vergeving blijven ervaren. Als er andere mensen bij die zonde betrokken zijn, belijd dan ook je schuld aan hen.

Voor je geestelijke groei is het hebben van een Bijbel noodzakelijk. Koop die of vraag hem aan via deze site. 
Ook is er de mogelijkheid een bijbelcursus te volgen.

Ontwikkeling: GSquare • Ontwerp: Website met CMS